System Dozoru Elektronicznego

Podstawa prawna

Rozdział VIIa System dozoru Elektronicznego Kodeksu karnego wykonawczego (link - pobierz)

System Dozoru Elektronicznego działa na terenie tut. Sądu od dnia 01 stycznia 2012 r.

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.

System dozoru elektronicznego jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego.

Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny.

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ?

Odbywanie kary w tym systemie polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy, nauki. Zachowanie skazanego jest nadzorowane przez kuratora sądowego.

Kto może odbywać karę w tym systemie ?

Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w tym systemie jest skazanie na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie przekracza 1 roku. W przypadku kilku kar podlegających wykonaniu ich suma nie może przekraczać roku.

Istotny jest wyłącznie wymiar kary określony w treści wyroku skazującego. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary pozostała jeszcze skazanemu do odbycia. Zatem osoba skazana na karę pozbawienia wolności, której wysokość przekracza rok, a która odbyła już cześć kary, i której pozostał do odbycia okres nie przekraczający roku, nie może uzyskać zezwolenia na odbycie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego.

Z możliwości odbywania kary w tym systemie są wyłączone w sposób kategoryczny osoby skazane w warunkach recydywy z art. 64 § 2 k.k. oraz osoby odbywające karę aresztu orzeczoną za popełnienie wykroczenia

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących.

Zgodnie z art. 43 la § 4 k.k.w. sąd może udzielić zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu. Na postanowienie, o którym mowa w powyższym § osobie, która nie wyraziła zgody przysługuje zażalenie.

Do jakiego sądu należy kierować wnioski ?

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw tego rodzaju jest Sekcja Penitencjarna i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Kaliszu, jeżeli skazany przebywa w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Co powinien zawierać wniosek ?

Wniosek najlepiej sporządzić na formularzu znajdującym się poniżej. We wniosku należy w szczególności dokładnie wskazać oznaczenie sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji oraz dokładną sygnaturę akt tego sądu. We wniosku należy koniecznie wskazać numer telefonu kontaktowego. Pozwoli to pracownikom upoważnionego podmiotu dozorującego szybsze umówienie się na wizytę mającą na celu sprawdzenie w mieszkaniu warunków technicznych.

Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich osób pełnoletnich, które będą wspólnie ze skazanym zamieszkiwały w czasie odbywania przez niego kary, na wykonywanie kary w tym systemie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika. Oświadczenie to najlepiej sporządzić na formularzu znajdującym się poniżej

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu należy przedstawić okoliczności wskazujące na to, że wykonywanie kary w tym systemie będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a względy bezpieczeństwa bądź stopień demoralizacji skazanego nie przemawiają za jego osadzeniem w zakładzie karnym

Koszty.

Aktualnie ustawodawca nie przewiduje ponoszenia przez skazanych żadnych opłat ani kosztów odbywania kary w tym systemie.


załączniki:

wniosek do pobrania w formacie PDF

oświadczenie do pobrania w formacie PDF

pouczenie do pobrania w formacie PDF


Link do strony: www.dozorelektroniczny.gov.pl

Formularze te są również dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Kaliszu.


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 10.04.2019
Podpisał: Mariusz Stanecki
Dokument z dnia: 11.10.2012
Dokument oglądany razy: 8838
26.10.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip