Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski

Informacjia o dniach przyjęć Prezesa/Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawach skarg i wniosków:

wtorek, czwartek w godzinach od 10.00 do 13.00 w pokoju nr 201

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r.
(Dz. U.2011.203.1192).
wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie z dnia 17 maja
2012 r.
tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.


Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku
Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego
i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.


Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.


Skargi pozostawiane bez rozpoznania
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony
o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.


Wnoszenie skarg /wniosków
Skargę/wniosek można złożyć:
• na piśmie adresując:


Prezes/Wiceprezes Sądu Rejonowego w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 13


skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu przy Al. Wolności 13 (parter – pokój nr.1) oraz ul. A. Asnyka 56a (parter – hol) lub drogą pocztową;
• za pośrednictwem poczty elektronicznej – administracja@kalisz.sr.gov (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);
• ustnie do protokołu skargi i wnioski przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym znajdującym się w pokoju 201 w siedzibie sądu przy Al. Wolności 13.


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 19.12.2017
Podpisał: Mariusz Stanecki
Dokument z dnia: 10.05.2013
Dokument oglądany razy: 14348
22.10.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip