Biuro Obsługi Interesantów

Do zakresu działania Biura Obsługi Interesantów należy:

- informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu.
- informowanie o kosztach i opłatach sądowych, sposobie ich uiszczania, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
- informowanie o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu
- informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia.
- informowanie o terminach i miejscach rozpraw,
- udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania na podstawie systemu informatycznego Sędzia 2 i Currcnda (system Currenda dot. V Wydziału Gospodaczego Sądu Rejonowego w Kaliszu),
- kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe,
- udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi poprzez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
- udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne Wydziały tut. Sądu,
- informowanie o strukturze organizacyjnej sądu. jego właściwości i lokalizacji podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania, adresie strony internetowej’ poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw,
- udostępnianie informacji o możliwości zakończenia' sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem,
- udostępnianie - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń - list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach kont bankowych sądu,
- udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka,
- udostępnianie - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń - listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności,
- informowanie o instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych,
- obsługa elektronicznej skrzynki podawczej e -PUAP Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Czas pracy Biura ustala się w godzinach: 7.30 - 15.00
e-mail: boi@kalisz.so.gov.pl


Biuro Obsługi Interesantów utworzono na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu nr A.0220-22/16 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu i Regulamin Punktu Obsługi Interesantów


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 27.05.2014
Podpisał: Danuta Staciwo
Dokument z dnia: 12.05.2014
Dokument oglądany razy: 60757
5.12.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip