I N F O R M A C J A

o uprawnieniach stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa.

 

 

Sprawowanie dozoru, w myśl art. 170§2 k.k.w. może być powierzone także stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania. Powierzenie dozoru następuje na ich wniosek lub za ich zgodą.

Organizacjom sprawującym dozór przekazano szerokie i autonomiczne kompetencje w zakresie jego sprawowania, a także możliwość uzyskania zryczałtowanego zwrotu kosztów prowadzonych działań.

Do zakresu działań należą w szczególności:

  • odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu,  w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną,
  • żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki,
  • współdziałania z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,
  • współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,
  • przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  • podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających,
  • udzielania skazanym innej stosownej pomocy.

(art. 175§2 k.k.w.)

Zakres obowiązków wskazuje art. 175§1i3 k.k.w.

 

Prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt  z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowaniem dozoru.

Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (art. 175a§1i2 k.k.w.).

Szczegółowy sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposób i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

 

 


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 25.06.2013
Podpisał: Mariusz Stanecki
Dokument z dnia: 25.06.2013
Dokument oglądany razy: 2961
26.09.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip