Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kaliszu

Sąd Rejonowy w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Sadu Rejonowego w Kaliszu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Sądu Rejonowego w Kaliszu:

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis poszczególnych lokalizacji Sądu Rejonowego w Kaliszu

Lokalizacja Al. Wolności 13 ( Prezes,V-ce Prezes, Dyrektor Sądu Rejonowego, I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Oddział Administracyjny, Oddział Kadr, Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy.)

Lokalizacja Al. Wolności 11 ( IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)

Lokalizacja ul. Asnyka 56a ( III Wydział Rodzinny i Nieletnich, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej)

Do siedziby Sądu Rejonowego w Kaliszu przy Al.Wolności 11 i 13 można dojechać liniami autobusowymi numer 2 – przystanek "Złoty Róg" a także liniami nr 3C,11,12,12K,15, 18 i 19 przystanek "Bankowa". Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów.

Do siedziby Sądu Rejonowego w Kaliszu przy ul.Asnyka 56a można dojechać liniami autobusowymi numer 6 – przystanek "Polna Legionów" .Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.

Rozkład jazdy Komunikacji Miejskiej w Kaliszu znajdują się na stronie Kaliskich lini autobusowych.

Wokół siedziby przy Al.Wolności 11 i 13 obowiązuje strefa płatnego parkowania. Przy ulicy Asnyka 56a nie obowiązuje strefa płatnego parkowania

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablice informacyjne, pracownik ochrony,
 2. w budynkach przy Al.Wolności 13 i 11 a także przy ul.Asnyka 56a nie ma oznaczeń w alfabecie braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 3. w Sądzie Rejonowym w Kaliszu nie ma pętli indukcynych
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla pracownika ochrony,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Wejście do budynków Sądu dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim może odbywać się w następujący sposób:

wejście przy Al. Wolności 13 - wejście główne bezpośrednio z Alei Wolności lub wejście z podjazdem zewnętrznym (prowadzące bezpośrednio do wejścia, zabezpieczone barierką od strony parkingu)

wejście przy Al. Wolności 11 - wejście główne bezpośrednio z Alei Wolności, w holu na parterze znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych (brak windy)

wejście przy ul. Asnyka 56a - wejście główne od strony ulicy, lub wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich

Do każdej lokalizacji Sądu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017, poz. 1824 ze zm.) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z wymienioną wyżej ustawą i uzupełniona poniższymi zasadami:

 1. W Sądzie Rejonowym w Kaliszu wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
 2. Sąd Rejonowy w Kaliszu zapewnia:
  • dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej,
  • osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną lub wysłane faksem na podane wyżej adresy,
  • w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia sąd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 23.09.2020
Podpisał: Piotr Atłas
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 191
26.11.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip