Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) usługi:

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji znajdują się w pliku Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 znajduje się na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem znajduje się na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

Pliki do pobrania
Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Komunikat o dostępności nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z zagrożeniem COVID-19


Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną.
Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólnodostępnych stron internetowych. O zasady i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną instytucją.

Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl
- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
tel. (0-22) 55 17 700
fax. (0-22) 827 64 53
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl
- organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel. (0-22) 828 10 08
fax (0-22) 556 44 50
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl
- pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel. (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17
e-mail: temida@cpk.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl
- organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6
00-586 Warszawa
tel. (0-22) 848-24-24
tel./fax (0-22) 848-07-20
e-mail: kopd@kopd.pl ,

Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl
- instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. 0 22 696 55 50
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,

Fundacja Dzieci Niczyje - www.fdn.pl
- pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Udziela pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.
Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Obrońców 10
03-933 Warszawa
tel./ fax (0-22) 616 02 68, tel. (0-22) 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.p

Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"
ul.Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 88 62, (0-22) 826 14 34
e-mail: mazowiecka@fdn.pl

Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (0-22) 616 16 69
fax (0-22) 672 65 86
e-mail: walecznych@fdn.pl

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" www.alterego.org.pl
- stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe. ul. Ciołka 13 pok. 4,
00-445 Warszawa
tel. (0-22) 877 38 10
fax (0-22) 877 38 17
e-mail: alterego@alterego.org.pl

PRAWA KONSUMENTÓW, LOKATORÓW, SPÓŁDZIELCÓW

Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl/
- głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.
Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa.
tel. (0-22) 827 64 81
e-mail: warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl
- reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon:
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
fax (0-22) 333-73-29
e-mail: biuro@rzu.gov.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza - www.krs.com.pl
- udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
tel. (0 22) 827 46 88

Ogólnopolski Ruch Ochrony Interesów Lokatorów
pomaga w skomplikowanych sprawach lokatorów, spółdzielców, najemców lokali użytkowych, właścicieli nieruchomości oraz reprywatyzacyjnych. Nie zajmuje się problemami zaopatrzenia mieszkań w prąd, wodę, ciepło i gaz.
Pomaga interweniować listownie w instytucjach.
ul. Tużycka 16
03-683 Warszawa
tel: (0-22) 678-76-63; (0-22)678-76-98 wew.203


INNE PORADY SPECJALISTYCZNE

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.pl
- na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy
Centrum Integracja Warszawa
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel. (0-22) 831 85 82, faks wew. 13
e-mail: warszawa@integracja.org


Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.waw.pl
- do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
ul. Długa 38/40
00-2388Warszawa
tel./faks:(0-22) 635-75-78
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) - www.gip.pl
- Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy
na ul. Lindley?a 16
00-973 Warszawa
V piętro, pokój nr 501
tel. (0-22) 583-17-27

POMOC DLA UBOGICH

Biuro Porad Obywatelskich - www.warszawa.bpo.engo.pl
- przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana.
ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
tel. (0-22) 828 12 95
e-mail: bpo@free.ngo.pl

Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl
- Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji
Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Kontakt z biurem Fundacji:
tel. (0-22) 498 72 30
fax (0-22) 499 71 70
e-mail: biuro@academiaiuris.pl


Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW - www.klinika.wpia.uw.edu.pl
- studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom
w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego.
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa
uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej.
tel./fax (0-22) 552-43-18
tel. (0-22) 552-08-11
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 28.07.2020
Podpisał: Piotr Atłas
Dokument z dnia: 28.07.2020
Dokument oglądany razy: 2279
26.11.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip