Czytelnia

Czytelnia Akt czynna jest w godzinach 7.30 - 14.30
z tym, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym do godz. 14.00
przerwa 11.15 - 11.30
tel. 62 765-77-24
adres e-mail - czytelnia@kalisz.sr.gov.pl

Czytelnia Akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kaliszu.
Czytelnia akt mieści się w pok. Nr 2 w budynku sądu przy Al. Wolności 13.
Czytelnia Akt jest miejscem przeglądania akt przez osoby uprawnione - strony postępowań, pełnomocników, obrońców oraz wszystkich interesantów mających upoważnienie do przeglądania akt z mocy przepisów szczególnych.
Uprawnienie do przeglądania akt przysługuje stronom i uczestnikom postępowania, a także ich pełnomocnikom procesowym oraz osobom przez nich upoważnionym (m.in. substytutom, aplikantom itp.), a za zgodą Prezesa Sądu lub Przewodniczącego Wydziału innym osobom uprawnionym na mocy przepisów szczególnych. Weryfikacja uprawnienia z zachowaniem wymogów określonych w § 6 Regulaminu Czytelni Akt jest dokonywana przy wykonywaniu zgłoszenia.

Do zakresu działania Czytelni Akt należy:
- udostępnianie akt spraw wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Kaliszu - za wyjątkiem akt VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, z zastrzeżeniem, że Czytelnia Akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób ich udostępniania przez kancelarię tajną regulują odrębne przepisy;
- zapoznawanie się z elektronicznym zapisem rozprawy - z zapisem dźwięku lub obrazu i dźwięku - tzw. e- protokołem.

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kaliszu wraz ze stanowiącą jego część Czytelnią Akt zostało powołane z dniem 1 września 2016r. na mocy zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu nr A-0220-22/16 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu i Regulamin Czytelni Akt


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 27.07.2020
Podpisał: Piotr Atłas
Dokument z dnia: 31.08.2016
Dokument oglądany razy: 2729
26.11.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip