Biuro Obsługi Interesantów

Biuro czynne jest w godzinach: 7.30 - 15.00

przerwa 11.15 do 11.30

boi@kalisz.sr.gov.pl

tel. 62 76-57-861

tel. 62 76-57-926

Do zakresu działania Biura Obsługi Interesantów należy: - informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu. - informowanie o kosztach i opłatach sądowych, sposobie ich uiszczania, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, - informowanie o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu - informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia. - informowanie o terminach i miejscach rozpraw, - udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania na podstawie systemu informatycznego Sędzia 2 i Currcnda (system Currenda dot. V Wydziału Gospodaczego Sądu Rejonowego w Kaliszu), - kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe, - udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi poprzez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, - udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne Wydziały tut. Sądu, - informowanie o strukturze organizacyjnej sądu. jego właściwości i lokalizacji podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania, adresie strony internetowej’ poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw, - udostępnianie informacji o możliwości zakończenia' sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem, - udostępnianie - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń - list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach kont bankowych sądu, - udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka, - udostępnianie - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń - listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności, - informowanie o instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych, - obsługa elektronicznej skrzynki podawczej e -PUAP Sądu Rejonowego w Kaliszu. Czas pracy Biura ustala się w godzinach: 7.30 - 15.00 e-mail: boi@kalisz.sr.gov.pl Biuro Obsługi Interesantów utworzono na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu nr A.0220-22/16 z dnia 22 sierpnia 2016r. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu i Regulamin Punktu Obsługi Interesantów
Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 27.07.2020
Podpisał: Piotr Atłas
Dokument z dnia: 27.07.2020
Dokument oglądany razy: 2270
22.10.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip